Zapisy 2019

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz,

na rok szkolny 2019/2020

 

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
System dostępny będzie od 25 lutego 2019 r. pod adresem:

www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl

 

Rejestracja kandydatów do przedszkola rozpocznie się w systemie od 4 marca 2019r. od godz. 8.00  

Szczegóły rekrutacji opisane są na http://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-201920120/

 

 

KRYTERIA NABORU

 

1) Na pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), tj.:

 


- wielodzietność rodziny kandydata, 
- niepełnosprawność kandydata, 
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

2) Na drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria:

 

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełniane kryterium

1.

Dziecko 6-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w  odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.

50

W przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym – stosowne opinie poradni  psychologiczno-pedagogicznej

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo lub studiują w trybie stacjonarnym

30

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym

3.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru, lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru oraz dziecko, którego rodzeństwo ukończy edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru

10

---------

4.

Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic (opiekun prawny) mieszkają/a w Bydgoszczy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w  Bydgoszczy

5

Oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy NR XLI/854/17

5.

Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

2

Zaświadczenie wydane przez OPS

6.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

 2

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia, lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy  społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta