Regulamin Przedszkola

  Regulamin Przedszkola Publicznego Nr 16 w Bydgoszczy

 

(tutaj do pobrania w formacie .pdf)

 
 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty
i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych: 

 
- Umożliwia wszechstronne wychowanie dzieci przez świadome kierowanie ich rozwojem;
- Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków
  panujących w placówce i do wieku wychowanków;
- Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki;
- Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
- Udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
- Umożliwia rozwijanie dziecięcych zainteresowań plastycznych, technicznych, przyrodniczych, muzycznych i aktywności
  twórczej.
 
 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

- Współdziałanie w relacjach  dom - przedszkole  w  celu  ujednolicenia  oddziaływań wychowawczych;

- Interesowanie się treścią pracy przedszkola poprzez:

     • branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, zajęciach otwartych, uroczystościach, imprezach  okolicznościowych,
     • zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców,
     • włączanie się do realizacji przedszkolnego programu dydaktyczno-wychowawczego,
     • pomaganie w ulepszaniu warunków pracy przedszkola;
- Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora przedszkola:
     • punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola do godz. 8.20 i odbieranie do godziny 16.30 przez osoby dorosłe,
     • przyprowadzanie  dzieci  czystych  i  zdrowych,
     • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć, wg aktualnych potrzeb przedszkola związanych z realizacją programu

       nauczania i wychowania,
     • dokonywanie  opłat  zgodnie z zawartą "Umową o korzystanie z usług przedszkola".

 

 

UPRAWNIENIA RODZICÓW

 

Rodzice mają prawo do:

- Znajomości zadań wynikających z rocznego planu przedszkola i planów miesięcznych w oddziale;

- Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w Regulaminie, co ułatwi sprawne funkcjonowanie placówki i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest priorytetem w naszej pracy.
 

 

 

 

» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.
» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Imię / Nazwa użytkownika
Tytuł komentarza
Komentarz
 podmiana znaków
Captcha Image Nieczytelne cyfry? Wczytaj jeszcze raz.