Statut Przedszkola

  Statut Przedszkola Publicznego Nr 16 w Bydgoszczy

 

(tutaj do pobrania w formacie .pdf)

 

 
ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Przedszkole Nr 16 jest przedszkolem publicznym.
2.    Siedziba przedszkola znajduje się w Bydgoszczy  przy ul. Bukowej 3.
3.    Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Bydgoszcz. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko-Pomorski  Kurator Oświaty.
4.    Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
  
Przedszkole Nr 16
ul. Bukowa 3, tel/fax 52/372-15-51
85-625 Bydgoszcz

5.    Przedszkole posługuje się pieczęcią zawierającą powyższe dane.

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.  
    425 z 1991 r. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
2.  Aktu założycielskiego. 
3.  Niniejszego statutu.

§ 3

1.  Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2.  Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
3.  Przedszkole pracuje zgodnie z czasem określonym na dany rok szkolny w arkuszu
     organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący.
4.  Czas pracy przedszkola wynosi  10,5 godzin dziennie w tym 5 godzin przeznaczonych 
     na realizację  podstawy programowej.

§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a) Miasto Bydgoszcz- Gmina Miejska
b) rodziców/opiekunów prawnych w formie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami
    o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 
    programowej wychowania przedszkolnego okre¬ślonej przez ministra właściwego do spraw 
    oświaty i wychowania.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas prze¬znaczony na realizację podstawy programowej wychowania przed¬szkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy.

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady 
    odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wyso¬kość stawki żywieniowej ustala dyrektor 
    przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.

4. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna staw¬ka żywieniowa oraz opłata,
    o której mowa  w § 5 pkt 2, za każdy dzień nieobecności.

5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku 
    każdego miesiąca.
 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z  ustawy o systemie oświaty oraz aktów 
    wykonawczych do ustawy, a w szczególności z podstawy  programowej wychowania 
    przedszkolnego. Celem Przedszkola jest:
 
  1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
 w tym, co jest dobre, a co złe;
  3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
 z dziećmi i dorosłymi;
  5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
 i grach sportowych;
  7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
1)    Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci,
2)    Zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
3)    Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 7

l. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i spo¬soby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a  w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w  przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp  i ppoż.,
d) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i  poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację  i pomoc.
                                                          
§ 8

1.    W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom
i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
a)    diagnozowanie środowiska wychowanków,
b)    rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
c)    rozpoznawanie i zaspakajanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz dostosowanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych do zdiagnozowanych potrzeb wychowanków,
d)    rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
e)    wspieranie dziecka uzdolnionego i wyrównywanie deficytów rozwojowych,
f)    organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
g)    podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z  programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu  nauczycieli w tym zakresie,
h)    prowadzenie edukacji  prozdrowotnej  i promocji zdrowia wśród  wychowanków, nauczycieli
i rodziców,
i)    wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne,
j)    udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań eduka¬cyjnych, wynikających z realizowanych programów naucza¬nia, do  indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specy¬ficzne trudności w uczeniu się,
k)    wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wy¬chowawczych,
l)    umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i na¬uczycieli,
m)    podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach  kryzysowych.

2.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na  wniosek:
a)    rodziców,
b)    dyrektora przedszkola,
c)    nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
d)    poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej
e)    kuratora sądowego

3.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz organizowana w formie:
- zajęć rozwijających uzdolnienia,
- zajęć specjalistycznych, 
- porad, konsultacji, szkoleń i warsztatów dla rodziców oraz nauczycieli

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Przedszkole przeprowadza obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.  Celem obserwacji jest pomoc:
a. rodzicom w poznawaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli wspomagać je,
b. nauczycielowi przedszkola przy opracowywaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka
c. pracownikom poradni psychologiczno - pedagogicznej w  opracowywaniu pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

§ 9

1.    W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie roz¬woju dziecka  mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwo¬ju wychowanka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.
2.    Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane w przedszkolu  jeżeli ma ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania.
3.    Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.    Do zadań zespołu należy w szczególności:
1)    ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
2)    nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem  pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
3)    opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
4)    analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
5.    Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być organizowane w wymiarze do 6 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
6.    Zadania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami spe¬cjalistycznymi,
d) innymi przedszkolami,
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 10

1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną obejmującą wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub oddział
1) Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez dyrektora odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
2)    Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
 a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
 b) opinii Rady Rodziców,
       c) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
          w placówce.
3) Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji podejmuje Rada Pedagogiczna.
4) Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
5) Innowacje wymagające przyznania placówce dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.


ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola

§ 11

1. Organami przedszkola są:
a)  dyrektor przedszkola,
b)  rada  pedagogiczna
c)  rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 12

1. Nauczyciel na stanowisko dyrektora wyłaniany jest przez organ prowadzący
    zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, repre¬zentuje je na zewnątrz.
    Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników
    admini¬stracji i obsługi

3. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

4. Zadaniem dyrektora jest:
- kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   - sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie, na miarę możliwości finansowych, optymalnych warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizyczne¬go poprzez aktywne działania prozdrowotne,
   - zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
- dopuszczanie do użytku, po zasięgnięciu opinii, zaproponowanego przez nauczyciela programu
  wychowania przedszkolnego
- ustalenie ramowego rozkładu dnia, zgodnie z podstawa programową, z uwzględnieniem
 zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
- przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia
  organowi prowadzącemu po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
- przewodniczenie radzie, pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał rady rodziców
  podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
- wstrzymywanie uchwał rady rodziców  i rady pedagogicznej niezgod¬nych  z przepisami 
  prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,
- dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpo¬wiedzialności za ich 
  prawidłowe wykorzystanie,
- planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z
  odpowiednimi przepisami,
- organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
- współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
   i kontrolującymi,
- kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych
  pracowników przedszkola,
- przyznawanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień pracownikom zgodnie z wnio¬skiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną, udzielanie kar,
- organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne¬go wspomagania rozwoju dziecka,
- wykonywanie uchwał rady pedagogicznej dotyczących przyjęcia lub usunięcia dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
- zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
- koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
- współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
- administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
- powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6-letnie o spełnianiu przez nie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
- prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgod¬nie z obowiązującymi przepisami,
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5.   W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną, radą rodziców, a w szczegól¬ności:
a)    zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola zgodnie z opracowaną procedurą.
b)    w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6.  Organy przedszkola współpracują ze sobą działając w ramach uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty tak aby:
a)    Gwarantowały każdemu  z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
b)    Zapewniały bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych  działaniach lub decyzjach.

 7. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami przedszkola dotyczące działalności dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz przedszkola:
a)    Dyrektor umożliwia wymianę opinii i złożenie wniosków wszystkim organom będącym w konflikcie.
b)    Dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii  spornych.
c)    W przypadku braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu, każdy z organów może zwrócić się do organu prowadzącego lub nadzorującego.
8.   Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe pro¬wadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§13

1.    Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.
2.    Zadania wicedyrektora określa dyrektor przedszkola w szczegółowym zakresie obowiązków, które umieszczone są w aktach osobowych.
3.    Do obowiązków wicedyrektora należy:
1.     Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami
1)     Współudział w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej
2)    Kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
3)    Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań
2. Upowszechnianie innowacji, nowatorstwa i postępu pedagogicznego we współdziałaniu z nauczycielkami.
3.    Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
4.    Organizowanie współpracy ze środowiskiem społeczno-kulturalnym.
5.    Prowadzenie księgozbioru i biblioteki przedszkolnej.
6.    Znajomość i ścisłe przestrzeganie przepisów normujących problematykę objętą zakresem czynności oraz stałe poszerzania wiedzy merytorycznej w tym zakresie.
7.    Wykonywanie innych prac i obowiązków polecanych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
8.    Odpowiadanie za całokształt pracy związanej z funkcjonowaniem przedszkola w czasie nieobecności dyrektora.

§14

1.    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.    W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4.    Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
5.    Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
6.    W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
7.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
8.    Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 a/ kompetencje stanowiące:
- opracowywanie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  
  w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy uczęszczających wychowanków

   b/ rada pedagogiczna opiniuje:
     - organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć
     - projekt planu finansowego przedszkola
     - wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień  
     - propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach  
       wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
       i opiekuńczych
    -  opiniowanie programu wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem go do użytku w 
       placówce

9.    Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmiany
10.     Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
11.    Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
12.     Rada pedagogiczna działa w oparciu o regulamin swojej działalności / Załącznik Nr 1/.

13.     Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
14.     Wszystkie osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 15

1.    W przedszkolu może działać rada rodziców, która jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.
2.    W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3.    Wybory o których mowa w ust. 2  przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4.    Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin /Załącznik Nr 2/, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
5.    Tryb wyboru członków rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
6.    Do kompetencji rady rodziców należy:
1)   Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
 a)   programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli;
b)  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców
       2)  Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;
7.    W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności rady rodziców.


ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola

§16

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2.    Przedszkole jest placówka 5-oddziałową.
3.    Liczba oddziałów /5/ zgodna jest z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym na dany rok szkolny przez organ prowadzący.
4.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci
5.    Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.

§17

1.    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2.    Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: sale zabaw i zajęć dydaktycznych, ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjno-sportowe.
3.    Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:
1)    co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2)    co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3)    najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4)    pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
4.    W czasie spacerów i wycieczek przedszkole zapewnia opiekę według zasady jedna osoba dorosła na 13 dzieci.
5.    Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez   dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności  fizycznej.

§ 18

1.    Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2.    W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
1/ czas pracy przedszkola,
2/ liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3/ ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
4/ liczbę oddziałów i dzieci w poszczególnych oddziałach.

§ 19

1.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
    i zainteresowań dzieci.

§ 20

1.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2.    Na życzenie rodziców przedszkole może organizować naukę religii w grupach dzieci
5-6-letnich zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.
4.     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo ( np. gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, język obcy, zajęcia taneczne, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, itp.) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wy¬nosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
5.    Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
6.    Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
7.    Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

§ 21

1.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziałów.
2.    Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
3.    W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy  wychowawczej
i jej skuteczności, nauczyciele opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola.

§ 22

1.    Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
2.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia do sali, do chwili odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców

§ 23

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

1.    W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest
     przestrzeganie przez rodziców /prawnych opiekunów/ zasad przyprowadzania 
     i odbierania dziecka z przedszkola
2.  Rodzice /prawni opiekunowie/ przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są 
     odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
3.  Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania
     czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest 
     skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili 
     zostać odwołane lub zmienione.
4.    Rodzice /opiekunowie prawni/ mogą upoważnić określoną osobę dorosłą do
    jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Również takie upoważnienie
    musi być złożone na  piśmie.
    1). Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby wskazanej przez rodziców, adres, nr telefonu, nr i serię dowodu osobistego osoby oraz czytelny podpis rodziców.
    2). Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu  tożsamości.
    3). Rodzice /prawni opiekunowie/ przejmują odpowiedzialność prawną za   
    bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.
5.    W wyjątkowych, sporadycznych  przypadkach dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią (rodzeństwo, które ukończyło 13 rok życia) na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka.
6.    Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią (rodzeństwo) może być respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola.
7.    Przedszkole odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
8.    O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia czynności zapewniających bezpieczeństwo dziecka.
9.    Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 600 do 820 lub w każdym innym czasie pracy placówki.
10.    Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.
11.    Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 1630
12.    Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.
13.    W sytuacji gdy rodzic (prawny opiekun) nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.
14.    W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców /prawnych opiekunów/, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Po upływie jednej godziny powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowaniu się z rodzicami /prawnymi opiekunami/ i nadal sprawuje opiekę nad dzieckiem w przedszkolu do chwili odebrania dziecka przez rodziców /opiekunów prawnych/.
15.    Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.

§ 24

1.    Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania w czasie pobytu w przedszkolu, rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.
2.    W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych, dziecko nie może uczęszczać  do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
3.     Rodzice dzieci 6-letnich zobowiązani są do zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu absencji (osobiście lub telefonicznie) oraz pisemnego usprawiedliwienia (co najmniej miesięcznej) nieobecności dziecka po jej zakończeniu.

§ 25

1.    Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej
     dostępności, według kryteriów ustalonych przez organ prowadzący.
2.    W przedszkolu jest prowadzony elektroniczny system rekrutacji.
3.    W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a)    dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w placówce;
b)    dzieci sześcioletnie;
c)    dzieci pięcioletnie;
d)    dzieci z rodzin zastępczych;  dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci; matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie odrębnych przepisów.

§ 26

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
    a/ zalegania z odpłatnością  za przedszkole w wysokości 1 okresu płatniczego,
    b/ nieobecności dziecka ponad 2 tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do  przedszkola,
    c/ utajenie choroby dziecka, uniemożliwiającej przebywanie dziecka w grupie przedszkolnej,
   d/ stwarzanie przez dziecko zagrożenia innym dzieciom w kontekście zdrowia i życia.
 

ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola

§ 27

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może  przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3.    Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w ramach podstawy programowej
4.    Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5.    Dziecko ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
a/ właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b/ szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c/ ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d/ poszanowania jego godności osobistej,
e/ poszanowania własności,
f/ opieki i ochrony,
g/ partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h/ akceptacji jego osoby.
 

ROZDZIAŁ VI
Rodzice

§ 28

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a.    przestrzeganie niniejszego statutu,
b.    zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka 6-letniego na zajęcia w celu spełniania obowiązku szkolnego;
c.     zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
d.    informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
e.    respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji;
f.    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
g.    terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 29

1.    Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.    Rodzice mają prawo do:
a)    zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d)    wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
e)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.

§ 30

1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora.

§ 31

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 32

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a)    zebrania ogólne i grupowe;
b)    warsztaty, rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, specjalistami; kąciki informacyjne dla rodziców;
c)    zajęcia otwarte;
d)    imprezy i uroczystości integracyjne dla rodziców i dzieci;
e)    rodzinne konkursy i akcje;
f)    strona internetowa placówki


ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 33

1.    W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2.    Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.    Do zakresu obowiązków nauczyciela przedszkola należy:
1.    Przestrzeganie czasu pracy (według zatwierdzonego projektu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny).
2.    Przestrzeganie Regulaminu Pracy, innych regulaminów oraz procedur ustalonych w placówce.
3.    Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż.
4.    Dbanie o dobro placówki, jej mienie oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
5.    Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
6.    Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz  podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
7.    Prowadzanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
8.    Przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozy przedszkolnej) w roku poprzedzającym  naukę  w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
9.    Znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie
I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.
10.     Dostosowywanie treści, form i metod pracy do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
11.     Realizowanie zajęć edukacyjnych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci.
12.     Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a.    terminowe sporządzanie miesięcznych planów pracy,
b.    bieżące zapisy w dzienniku zajęć przedszkola,
c.    systematyczne dokumentowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej oraz pracy z dzieckiem zdolnym,
d.    dokumentowanie kontaktów z rodzicami np. zebrań, zajęć otwartych, uroczystości (listy obecności, protokoły, scenariusze, zdjęcia, itp.),
e.    dokumentowanie współpracy ze szkołą, instytucjami kulturalno-oświatowymi, lokalnymi.
13.     Wykazywanie własnej inwencji twórczej w doborze atrakcyjnych sytuacji edukacyjnych uwzględniających oczekiwania dzieci oraz ich rodziców.
14.     Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących reali¬zo¬¬wa¬nych w przedszkolu. Zapoznanie rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka tych wiadomości i umie¬jętności, które są tam zalecane.
15.     Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspie¬rania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.
16.     Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno -pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
17.     Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspól¬ne organizowanie wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
18.     Stosowanie systemu wychowawczego akceptowanego przez rodziców, zgodnego z Programem Wychowawczym Przedszkola (system kar i nagród, system norm i zasad obowiązujących w grupie).
19.     Inicjowanie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.
20.     Planowanie i wdrażanie działań prozdrowotnych i profilaktycznych.
21.     Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów.
22.     Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
23.     Odpowiedzialność za prowadzenie bieżącej ewidencji zabawek i wyposażenia sali (odpis zniszczonego sprzętu za wiedzą dyrektora).
24.     Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
25.     Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 34

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, wicedyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 35

1.    W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2.    W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługowych.
3.    Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania każdego pracownika administracji i obsługi z jego zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
4.    Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

§ 36

1.    Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności:
1)    Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci,
2)    Udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
3)    Informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

§ 37

Zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi /Załącznik Nr 3/
 
 
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 38

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

§ 39

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

§ 40

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się
udostępnienie go przez dyrektora przedszkola.

§ 41

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 42

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 44

1. Zmiany do statutu mogą być podejmowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
2. Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów.

§ 45

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.
» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Imię / Nazwa użytkownika
Tytuł komentarza
Komentarz
 podmiana znaków
Captcha Image Nieczytelne cyfry? Wczytaj jeszcze raz.